แนะนำตนเอง

ที่อยู่ : ๒๐๓/๓ ถ.กะโรม ม.๔ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา :ค.อ.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

คติพจน์ ยามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าแพ้

วันอังคารที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 6 ประโยชน์ที่ได้จากการทำบล็อก

   1. สร้างง่ายไม่เสียเงิน ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการสร้าง
      เว็บไซต์ ไม่ต้องซื้อหนังสือเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เล่มโตๆ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการสร้าง
      เว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตอีก
      ด้วย
2.
เป็นสื่อที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกของผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เพื่อเสนอให้ 
       ผู้คนสาธารณะได้รับรู้
3.
เป็น เครื่องมือช่วยในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร
      เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี
4.
เป็นแหล่งความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและเนื่องจากผู้เขียน บล็อก มักจะเขียนถึงเรื่องที่ตัวเองถนัด ชอบ และมีมีความรู้เฉพาะด้านๆความรู้ลึกในเรื่องนั้นๆ การค้นหาข้อมูลเฉพาะด้านใน บล็อก ต่างๆ จึงทำให้เราค้นพบความรู้ และผู้มีความรู้ความชำนาญในด้านต่าง ๆ ได้รวดเร็วขึ้น
5.
ทำให้ทันต่อ เหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน เพราะข่าวสารความรู้ มาจากผู้คนมากมาย(ทั่วโลก) และมักจะเปลี่ยนแปลงได้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบันเสมอ
6.
เจ้าของบล็อกมีอิสระที่จะนำเสนอ อะไรก็ได้ ที่ไม่ไปก้าวล่วงบุคคลอื่น ที่ไม่ผิดกติกาของผู้ให้บริการบล็อกที่เราทำอยู่ ที่ไม่ผิดกฎหมายและศีลธรรม ประเพณีที่ดีงาม
7.
เปิดโอกาสให้บล็อกเกอร์ได้รับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้โดยอิสระ จะรับไว้ จะไม่  อ่าน จะตอบ จะลบ ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าของบล็อก
8.
ผู้ที่สร้างบล็อกสามารถ ปรับแต่งบล็อกให้เป็นรูปแบบที่ตนต้องการได้โดยไม่ต้องมีความรู้ใน  เรื่องภาษาคำสั่งของโปรแกรมมากมาย
9.
สามารถสร้างเครือข่าย ชุมชนสัมพันธ์ระหว่างบล็อกเกอร์ที่มีความคิด ความสนใจ ความรู้สึก
ร่วมกันได้
10.
เป็นเหมือนบันทึกประจำวัน เป็นที่เก็บข้อมูลขององค์กรหรือเจ้าของบล็อกส่วนตัว
                   ............................................................................................

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 5  ศึกษาดูงานมาเลย์เซีย-สิงคโปร์(24-28 มกราคม 2554)
วันจันทร์  ที่  24 มกราคม 2554
ออกจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา )ประทับตราหนังสือเดินทาง  ที่ด่านจังโหลนเข้าสู่ ประเทศมาเลเซียมุ่งหน้าไปสถานที่ดูงาน Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  เยี่ยมชมงานของโรงเรียนได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็นอย่างดีก Sekolah  Kebangsaan Kodiag school มุ่งหน้าสู่ เกาะปีนัง   แลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน 
รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงแรม Grand  Continental


                วันอังคารที่  25 มกราคม 2554 
                ชมป้อมปืน ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก  เดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เมืองบนยอดเขาสูงอากาศหนาวเย็น สายหมอกหนา   เที่ยวบ่อน   พักที่  First World Hotel
                วันพุธ  ที่  26 มกราคม 2554  
                ชมรัฐสภา มัสยิดสีชมพู เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ยะโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู้ดแลนด์เข้าสู่ที่พัก AQUEEN HOTEL
                วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 
                ชมบริเวณอ่าวสิงคโปร์ บริเวณ Merlion   ช้อบปิ้งบริเวณถนออร์ชาร์ด รับประทานอาหารเที่ยง  เข้าเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( 4D ) นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศ  รับประทานอาหารเย็น ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea   ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์  ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย  เข้าพักโรงแรม Selasa
                วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Selasa  ออกจากโรงแรม    รับประทานอาหารเที่ยง   ซื้อของฝากที่ดิวตี้ฟรี เดินทางสู่ประเทศไทย  รับประทานอาหารเย็นชายแดนไทย  ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
                จากการได้ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากมายหลายอย่าง ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบบริหารจัดการศึกษา  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง วิถีการดำเนินชีวิต   ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การปฏิบัติตามกฎจราจรที่เคร่งครัด และสภาพบ้านเมืองที่สวยงาม  ทำให้นึกย้อนกลับมาดูบ้านเมืองของเราซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด  จิตสาธารณะ  ความรักชาติบ้านเมือง และความปรองดองของนักการเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
               

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยกลาง

    

ความเป็นมาและบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยกลาง

          โรงเรียนบ้านห้วยกลางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่   243   . กะทูน  . พิปูน  . นครศรีธรรมราช   เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนที่ 17  ของอำเภอ พิปูน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายหยก  วงศ์พิพันธ์ จำนวน  6  ไร่ 2  งาน  22  ตารางวามีอาณาเขตติดต่อดังนี้
            ทิศเหนือ            ที่ดินเอกชน
            ทิศใต้                จดอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนกรมชลประทาน
            ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดวัดห้วยกลาง
 ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดเรียนมาตั้งแต่  วันที่  16  พฤษภาคม  2516  เป็นต้นมา  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   เขตบริการของโรงเรียนมี 2  หมู่บ้านคือหมู่ที่  6 และ หมู่ที่ 7  . กะทูน  . พิปูน  . นครศรีธรรมราช   ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น  99  คน  มีผู้ครูจำนวน  8  คน  พนักงานบริการ   1   คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ    1   คน  และมีนายจรวย  สุขาทิพย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
            ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ฝึกผู้นำชุมชน
สภาพชุมชน
            จากสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ 7  ตำบลกะทูน  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียน  หลังเกิดอุทกภัยปี  .. 2531  พื้นที่ของชุมชนบางส่วนต้องถูกเวนคืนจากกรมชลประทานเพื่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ  ทำให้พื้นที่ของหมู่บ้านถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน
            ส่วนที่  1  ประชาชนขยับขยายไปตั้งบ้านเรือนใหม่ใหม่ริมไหล่เขา
            ส่วนที่  2  เป็นส่วนที่ต้องตัดเส้นทางใหม่  อ้อมอ่างเก็บน้ำเข้าเขตอำเภอฉวาง (ต่างอำเภอ) แล้ววนไปเส้นทางเดิม  เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร


สภาพปัจจุบันทางเศรษฐกิจ
          ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยกลาง  หมู่ที่ 6 , 7  ตำบลกะทูน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยาง  ทำสวนผลไม้  มีรายได้เสริมจากการหาปลาในอ่างเก็บน้ำไปขาย   การทำไม้กวาดดอกหญ้า                                                                                                                  
ปัญหา  และความต้องการทางการศึกษา สภาพปัญหา
          การเดินทางไปกลับของนักเรียนที่เดินทางเกินกว่า  3  กิโลเมตร  ซึ่งเดิมนักเรียนเดินทางเพียงระยะทาง  1 – 2 กิโลเมตร  โรงเรียนได้ดำเนินการของบประมาณจากทางราชการมาเป็น
ค่าพาหนะในการเดินทางของนักเรียน

ความต้องการ

          1.  ปรับปรุงด้านวิชาการ  จัดปรับปรุงห้องเรียน  และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ  ที่สอดคล้องกับ  พรบ.การศึกษา  เช่นการสอนแบบบูรณาการ  โครงงาน  การสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
            2.  ส่งเสริมความรู้ความสามารถและความทันสมัยของบุคคลากรโดยการจัดให้มีการนิเทศ 100%  และส่งเสริมให้บึคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
            3.  งานกิจการนักเรียน  จัดบริการด้านต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เช่น  จัดบริการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  บริการตรวจสุขภาพ  แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
            4.  งานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ  ให้ผุรับปฏิบัติศึกษาหาความรู้จากผู้ชำนาญและส่งเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ให้นำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
            5.  งานอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  จัดม้านั่งและซุ้มอ่านหนังสือให้กับนักเรียน
            6.  งานสัมพันธ์ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการพัฒนาโรงเรียน  หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ  โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
            7.  งานโครงการพิเศษ  จัดให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  เช่นเข้าร่วมการประชุมของ  อบต.  การประชุมของหมู่บ้าน  เป็นต้น

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การใช้โปรแกรม spss

การใช้โปรแกรม spss
1.กำหนดค่าใน variable view- name พิมพ์ใส่ชื่อ เพศ,a1,a2,...d3
- width - ระบุตัวเลขความกว้างที่ต้องการ
- deimals - เลือกจุดทศนิยมที่ต้องการ (0)
- value - ใส่ค่า 1= น้อยที่สุด 2= น้อย 3= ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
2. พิมพ์ข้อมูลใส่ใน data view ตามลำดับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมด ( 20 ชุด)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [a1,a2,a3,a4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [b1,b2,b3,b4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [c1,c2,c3,c4]/4 คลิก ok
- transform-compute-พิมพ์หัวข้อ ta ใน target variable
- เลือก sum. คลิก function แล้วพิมพ์ sum [d1,d2,d3,]/3 คลิก ok
- คลิก amalze - descriptive staiatic - frequencies คลิกเลือกหัวข้อเพศ a1,a2..d3 แล้วคลิก ok แสดงประมวลผล
8.ค่าร้อยละใช้กับ เพศ ตำแหน่ง เงินเดือน เป็นต้น
9.ค่าเฉลี่ย ใช้กับ ข้อคิดเห็นแต่ละข้อ