แนะนำตนเอง

ที่อยู่ : ๒๐๓/๓ ถ.กะโรม ม.๔ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา :ค.อ.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

คติพจน์ ยามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าแพ้

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 5 ศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย-สิงคโปร์

กิจกรรมที่ 5  ศึกษาดูงานมาเลย์เซีย-สิงคโปร์(24-28 มกราคม 2554)
วันจันทร์  ที่  24 มกราคม 2554
ออกจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช   มุ่งหน้าสู่ด่านสะเดา จ.สงขลา )ประทับตราหนังสือเดินทาง  ที่ด่านจังโหลนเข้าสู่ ประเทศมาเลเซียมุ่งหน้าไปสถานที่ดูงาน Sekolah  Kebangsaan Kodiag school  เยี่ยมชมงานของโรงเรียนได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเป็นอย่างดีก Sekolah  Kebangsaan Kodiag school มุ่งหน้าสู่ เกาะปีนัง   แลกเงิน ณ จุดแปลกเปลี่ยนเงิน 
รับประทานอาหารเย็น เข้าพักโรงแรม Grand  Continental


                วันอังคารที่  25 มกราคม 2554 
                ชมป้อมปืน ชมพระราชวังของประเทศมาเลเซีย ชมอนุสาวรีย์ทหารอาสา ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก  เดินทางสู่เก็นติ้งไฮแลนด์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่เมืองบนยอดเขาสูงอากาศหนาวเย็น สายหมอกหนา   เที่ยวบ่อน   พักที่  First World Hotel
                วันพุธ  ที่  26 มกราคม 2554  
                ชมรัฐสภา มัสยิดสีชมพู เดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ยะโฮบารูเมืองชายแดนติดกับประเทศสิงคโปร์ถึงด่านแจ้งหนังสือเดินทางออกจากมาเลเซียเพื่อเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ด่านวู้ดแลนด์เข้าสู่ที่พัก AQUEEN HOTEL
                วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2554 
                ชมบริเวณอ่าวสิงคโปร์ บริเวณ Merlion   ช้อบปิ้งบริเวณถนออร์ชาร์ด รับประทานอาหารเที่ยง  เข้าเกาะเซ็นโตซ่า (Sentosa) ชมยูนิเวอร์เซล ชมภาพยนตร์ 4 มิติ ( 4D ) นั่งรถไฟฟ้า ชมบรรยากาศ  รับประทานอาหารเย็น ชมน้ำพุเต้นระบำ Song of the sea   ล่องเรือชมอ่าวสิงคโปร์  ออกจากสิงคโปร์กลับสู่ประเทศมาเลเซีย  เข้าพักโรงแรม Selasa
                วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554
                รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม   Selasa  ออกจากโรงแรม    รับประทานอาหารเที่ยง   ซื้อของฝากที่ดิวตี้ฟรี เดินทางสู่ประเทศไทย  รับประทานอาหารเย็นชายแดนไทย  ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
                จากการได้ไปศึกษาดูงานครั้งนี้ ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มากมายหลายอย่าง ได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้าน ระบบบริหารจัดการศึกษา  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง วิถีการดำเนินชีวิต   ความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การปฏิบัติตามกฎจราจรที่เคร่งครัด และสภาพบ้านเมืองที่สวยงาม  ทำให้นึกย้อนกลับมาดูบ้านเมืองของเราซึ่งยังต้องพัฒนาอีกมาก โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด  จิตสาธารณะ  ความรักชาติบ้านเมือง และความปรองดองของนักการเมืองอันจะนำไปสู่การพัฒาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป
               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น