แนะนำตนเอง

ที่อยู่ : ๒๐๓/๓ ถ.กะโรม ม.๔ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
การศึกษา :ค.อ.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ที่ทำงาน โรงเรียนบ้านห้วยกลาง อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

คติพจน์ ยามขึ้นอย่าหลง ยามลงอย่าแพ้

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมที่ 4 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยกลาง

    

ความเป็นมาและบริบทของโรงเรียนบ้านห้วยกลาง

          โรงเรียนบ้านห้วยกลางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่   243   . กะทูน  . พิปูน  . นครศรีธรรมราช   เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนที่ 17  ของอำเภอ พิปูน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนายหยก  วงศ์พิพันธ์ จำนวน  6  ไร่ 2  งาน  22  ตารางวามีอาณาเขตติดต่อดังนี้
            ทิศเหนือ            ที่ดินเอกชน
            ทิศใต้                จดอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนกรมชลประทาน
            ทิศตะวันออก     จดที่ดินเอกชน
ทิศตะวันตก       จดวัดห้วยกลาง
 ได้รับอนุญาตจากทางราชการให้เปิดเรียนมาตั้งแต่  วันที่  16  พฤษภาคม  2516  เป็นต้นมา  ปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่   เขตบริการของโรงเรียนมี 2  หมู่บ้านคือหมู่ที่  6 และ หมู่ที่ 7  . กะทูน  . พิปูน  . นครศรีธรรมราช   ปัจจุบัน มีนักเรียนทั้งสิ้น  99  คน  มีผู้ครูจำนวน  8  คน  พนักงานบริการ   1   คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ    1   คน  และมีนายจรวย  สุขาทิพย์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน
            ปรัชญาของโรงเรียน เรียนดี  กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ฝึกผู้นำชุมชน
สภาพชุมชน
            จากสภาพพื้นที่ของหมู่ที่ 7  ตำบลกะทูน  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงเรียน  หลังเกิดอุทกภัยปี  .. 2531  พื้นที่ของชุมชนบางส่วนต้องถูกเวนคืนจากกรมชลประทานเพื่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำตามโครงการพระราชดำริ  ทำให้พื้นที่ของหมู่บ้านถูกแบ่งออกเป็น  2  ส่วน
            ส่วนที่  1  ประชาชนขยับขยายไปตั้งบ้านเรือนใหม่ใหม่ริมไหล่เขา
            ส่วนที่  2  เป็นส่วนที่ต้องตัดเส้นทางใหม่  อ้อมอ่างเก็บน้ำเข้าเขตอำเภอฉวาง (ต่างอำเภอ) แล้ววนไปเส้นทางเดิม  เป็นระยะทาง  7  กิโลเมตร


สภาพปัจจุบันทางเศรษฐกิจ
          ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านห้วยกลาง  หมู่ที่ 6 , 7  ตำบลกะทูน  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยาง  ทำสวนผลไม้  มีรายได้เสริมจากการหาปลาในอ่างเก็บน้ำไปขาย   การทำไม้กวาดดอกหญ้า                                                                                                                  
ปัญหา  และความต้องการทางการศึกษา สภาพปัญหา
          การเดินทางไปกลับของนักเรียนที่เดินทางเกินกว่า  3  กิโลเมตร  ซึ่งเดิมนักเรียนเดินทางเพียงระยะทาง  1 – 2 กิโลเมตร  โรงเรียนได้ดำเนินการของบประมาณจากทางราชการมาเป็น
ค่าพาหนะในการเดินทางของนักเรียน

ความต้องการ

          1.  ปรับปรุงด้านวิชาการ  จัดปรับปรุงห้องเรียน  และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ  ที่สอดคล้องกับ  พรบ.การศึกษา  เช่นการสอนแบบบูรณาการ  โครงงาน  การสอนโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
            2.  ส่งเสริมความรู้ความสามารถและความทันสมัยของบุคคลากรโดยการจัดให้มีการนิเทศ 100%  และส่งเสริมให้บึคลากรเข้าร่วมการอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
            3.  งานกิจการนักเรียน  จัดบริการด้านต่าง ๆ  ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง  เช่น  จัดบริการอาหารกลางวัน  อาหารเสริม (นม)  บริการตรวจสุขภาพ  แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
            4.  งานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ  ให้ผุรับปฏิบัติศึกษาหาความรู้จากผู้ชำนาญและส่งเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ให้นำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
            5.  งานอาคารสถานที่  จัดบรรยากาศในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน  จัดม้านั่งและซุ้มอ่านหนังสือให้กับนักเรียน
            6.  งานสัมพันธ์ชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการพัฒนาโรงเรียน  หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ  โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
            7.  งานโครงการพิเศษ  จัดให้บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  เช่นเข้าร่วมการประชุมของ  อบต.  การประชุมของหมู่บ้าน  เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น